Secțiunea 1. Organizatorul Campaniei/tombolei

Tombolă ”Aniversară 5 Ani Eglo Constanța” este organizată de :

S.C. EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL cu sediul în Măgurele, Șos Atomiștilor nr 1D, Jud Ilfov, telefon 031.425.09.02, fax 031.425.08.99, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J23/104/2013, având Cod unic de Înregistrare RO8863465, Cont RO66RZBR0000060002406260, deschis la Raiffeisen Bank Ag. Sebastian, reprezentată prin director Cătălin Dumitrașcu, în calitate de Administrator

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcută și informarea inițială.

1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit si va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, pe site-ul companiei pe toată durata de desfășurare a Campaniei.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum si prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare.

1.5 Mecanismul Campaniei, baza de date aferentă derulării Campaniei si managementul câștigătorilor vor fi implementate, realizate și operate prin intermediul Organizatorului.

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Tombola se va desfășura în data de 20.06.2023, între orele 10:00-17:00, în incinta showroom-ului Eglo situat în Constanța, Str I.C. Brătianu, Nr. 173C, județul Constanța.

Secțiunea 3. – Scopul și durata campaniei

Campania este organizată pe baza prezentului Regulament și se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000, actualizată, privind comercializarea produselor.

Campania are ca scop promovarea produselor companiei EGLO.

Înscrierea în Campanie se face în mod gratuit, pentru orice participant care vizitează showroom-ul Eglo Constanța și completează un tichet de participare. Toți participanții vor face obiectul unei tombole, iar câștigătorul este desemnat prin tragere la sorți. Scopul tombolei este acela de promovare și conștientizare a produselor companiei.

Campania se desfășoară în perioada 20.06.2023 (denumită în continuare „Durata”). Campania poate fi prelungită sau suspendată de către Organizator prin Act Adițional la prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul va suspenda/ prelungi Campania, un anunț va fi publicat pe site-ul www.egloromania.ro, secțiunea Blog. Nicio parte interesată nu poate avea temei legal pentru a cere continuarea Campaniei sau de a solicita despăgubiri de orice fel în cazul modificării duratei sau suspendării Campaniei.

Secțiunea 4. Drepturi și condiții de participare

Campania este deschisă participării persoanelor fizice indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care îndeplinesc criteriile de participare menționate la secțiunea 4, în condițiile specifice aplicabile acestei categorii de Participanți. Participanții persoane fizice trebuie să fie cetățeni români cu domiciliul sau reședința în România, sau cetățeni străini rezidenți pe teritoriul României (care pot face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidență fiscală înregistrat la Administrația Financiară), care au împlinit vârsta de 18 ani la data demarării Campaniei.

La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:

a. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului;

b. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, și al oricăror imobile/locații în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfășoară, sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/ locațiile în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea;

c. membrii familiilor prepușilor menționați la punctele a) – b) de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/ soție, frate, sora);

d. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei;

e. persoanele care au înscrise fapte de natură penală în cazierul judiciar sau în cazier comportamental;

f. persoanele care nu manifestă o atitudine civilizată și respectuoasă față de companie și clienții săi.

Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor cu vârsta minimă acceptată conform prezentului regulament.

Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei, încălcând prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță respectivele persoane, atât prin acțiuni civile, cât și prin plângeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament Oficial. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea participantului/ participanților în cauza din Campanie, fără ca Organizatorul sa fie obligat să-i anunțe pe cei invalidați, în prealabil.

Participantul își pierde dreptul de participare la prezenta Campanie, fiind descalificat, atunci când direct sau prin interpuși aduce/produce prejudicii de imagine, defăimează, etc., organizatorul sau alți participanți, prin folosirea de expresii, cuvinte sau atitudini necorespunzătoare în mediul online sau offline. Organizatorul este singurul îndrituit să analizeze comportamentul și/sau afirmațiile/expresiile/cuvintele, etc. ale persoanei participante și să decidă eliminarea sa.

Secțiunea 5. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu regulamentul UE pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, și dreptul de a se adresa justiției.

Întrucât începând cu 25.05.2018 a intrat în vigoare regulamentul nr 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE, SC. Eglo Romania Prodexim SRL garantează participanților la tombolă:

a)            Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, și, în caz afirmativ, aveți acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile prelucrării lor, prin formularea unei cereri în acest sens către operator;

b)           Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin trimiterea unei cereri în acest sens către operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal în situația în care sunt incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în situațiile în care:

(I) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor inițial (și nu există un nou scop legal pentru prelucrare);

(II) baza legală a prelucrării o reprezintă consimțămâtul persoanei vizate, iar persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există nici un alt temei legal pentru prelucrare;

(III) persoana vizată își exercita dreptul la opoziție și operatorul nu are motive în favoarea continuării prelucrării care prevalează;

(IV) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(V) ștergerea este necesară pentru respectarea legislație UE sau din România;

(VI) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale către copii (doar dacă este cazul) pentru care consimțământul este guvernat de reguli speciale.

c)            Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării. Aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării în situațiile în care:

(I) considerați că se prelucrează date cu caracter personal inexacte, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

(II)  prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, solicitând doar restricționarea utilizării lor;

(III) în situația în care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru prelucrarea lor în scopurile menționate mai sus, dar dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

d)           Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucare, când prelucrarea este bazată pe consimțământul dumneavoastră, fară a afecta egalitatea prelucrării efectuate până la momentul retragerii consimțământului;

e)            Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară, atunci când prelucrarea este întemeiată pe un interes legitim și să vă opuneți în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri;

f)            Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, reproduce efecte juridice care privesc persoana vizată sau afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

g)            Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul de a primi datele dumneavostră cu caracter personal, pe care le-ați furnizat organizatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, în situația în care prelucrarea se face în baza consimțământului dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

h)           Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( ANSPDCP ) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Secțiunea 6. Mecanismul tombolei

Clienții Eglo vor putea obține informații despre organizarea tombolei pe site-ul www.egloromania.ro, Secțiunea Blog.

Castigătorul va fi tras la sorți și va fi anunțat telefonic, pe adresa de e-mail și pe Pagina Oficială de Facebook EGLO Romania, cel mai târziu până la data de 22.06.2023.

Extragerea va avea loc în data de 20.06.2023, la ora 17:00, prin tragerea la sorți din urna în care participanții introduc tichetele de participare.

Vor fi extrase din urnă două tichete, al 2-lea tichet extras fiind de rezervă. În situația în care persoana, al cărei tichet a fost extras primul, nu va fi putea fi contactată în termenul stabilit, atunci persoana menționată pe tichetul de rezervă va fi desemnată câștigătoare. Tichetul de rezervă va fi trecut în procesul verbal încheiat la momentul extragerii.

Tichetul de participare va fi completat în mod obligatoriu cu următoarele date:

–              nume și prenume participant;

–              număr de telefon;

–              adresa de e-mail.

Tichetele care nu au toate datele înscrise vor fi declarate invalide.

Voucherul poate fi utilizat până cel târziu la data de 31.07.2023. Voucherele neutilizate până la data de 31 iulie 2023 vor fi anulate. Voucherul poate fi utilizat o singură dată, pentru o singură comandă, iar în cazul în care nu este folosită întreaga valoare a voucherului, valoarea ramasă nu poate fi folosită pentru o achiziție ulterioară.

Voucherul se poate cumula cu alte promoții/campanii prin care se acordă discount valoric.

În cazul în care produsul achiziționat este returnat, valoarea voucherului va fi anulată.

Secțiunea 7. Premiul tombolei

Premiul constă într-un voucher cadou în valoare de 2500 lei. Voucherul poate fi utilizat în orice showroom Eglo din țară (Măgurele, Afumați, Sibiu, Cluj, Timișoara, Constanța)

Câștigătorul premiului, oferit în cadrul tombolei ”Aniversară 5 Ani Eglo Constanța”, nu are posibilitatea de a primi contravaloare în bani a voucher-ului.

Secțiunea 8. Notificare și predarea premiului

Câștigătorului tombolei i se va aduce la cunoștință rezultatul până la data de 22.06.2023. Modalitatea de comunicare este:

–              contactat telofonic la numărul completat pe tichetul de participare,

–              e-mail de informare la adresa menționată pe tichetul de participare

Premiul (voucherul) se va ridica din Showroom Eglo Constanța în baza actului de identitate.

Prin participarea la tombolă, participanții sunt de acord că, în cazul în care vor căștiga, identitatea și câștigurile acordate să fie făcute publice, fară alte obligații sau plăți din partea organizatorului.

În cazul în care câștigătorul nu va trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator ori dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, sau dacă nu poate fi contactat, se va începe procedura de acordare a premiului persoanei care a completat biletul rezervă.

Dacă nici persoana al cărei bilet a fost extras ca fiind unul de rezervă nu poate fi contactat, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda voucherul sau de nu a extrage alte doua bilete.

Secțiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta tombolă va înceta de drept la data de 22.06.2023, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natura de a face imposibilă derularea.

Secțiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe www.egloromania.ro, Secțiunea Blog. Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site.

Secțiunea 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi rezolvate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente din București, respectiv Sectorul 2.